Seinte krohvimise põhitõed

krohvimine

Ühekihiliste, ilma lisasoojustuseta bauroc seinte viimistlemisel krohviga kehtivad üldjoontes samad reeglid, mis kehtivad mistahes kiviseinte puhul. Põhitõed on samad – krohvi aluspind peab olema tasane ja puhas ning kasutatav krohvisegu peab sobima konkreetsele müürimaterjalile, bauroc seinte puhul poorbetoonile.

Mais 2021 bauroc tootevalikusse lisandunud bauroc KROHVISÜSTEEM sisaldab bauroc plokkseinte välis- ja siseviimistluseks sobivaid viimistlusmaterjale. Tutvu tootekirjeldustega lähemalt siit.

Viimistlusmaterjalide kalkulaator

Allpool juhime tähelepanu kõige olulisematele punktidele, millega tuleb arvestada välis- ja siseseinte viimistlemisel krohviga. Nende reeglite rikkumine võib põhjustada hiljem krohvitud seintes pragude tekkimist.

Nõuded väliskrohvile

  • hea veeauru juhtivusega, veeauru läbilaskvustegur μ≤15
  • madala survetugevusega, ≤ 5N/mm²
  • nake poorbetooniga ≥0,3 N/mm²

bauroci tooted valmistatakse poorbetoonist, mis on hea veeaurujuhtivusega (veeauru läbilaskvustegur μ≈5) materjal, mistõttu välisseinte viimistlemisel ei tohi seinte välispinnale tekitada veeauru mitte läbi laskvat kihti. Aurutiheda välisviimistluse kasutamisel võib ilma jahenedes kondenseeruda viimistluskihi alla vesi, mis põhjustab krohvikihi all niiskuskahjustusi ja talvisel ajal külmakahjustusi. Kahjustused võivad viia krohvikihi pragunemiseni ja lahtilöömiseni aluspinnast.

Peamine reegel viimistlusmaterjalide valikul – tuleb kasutada tuntud, usaldusväärsete krohvisegude ja fassaadivärvide valmistajate tooteid, mis on mõeldud spetsiaalselt poorbetoonist seinte viimistlemiseks. Universaalsed, “kõigile kiviseintele sobivad” krohvisegud on reeglina mõeldud tavabetoonist või tellistest seinte viimistelmiseks ja ei sobi poorbetoonile.

Viimistlussegude vastavuse normidele ja sobivuse kasutamiseks poorbetoonist aluspinnal peavad tagama segude valmistajad ja tarnijad. Tootjad pakuvad poorbetooni jaoks sobivaid segusid nii õhekrohvile (5-6mm) kui ka paksule krohvile (15-20mm).

Nõuded müüritööde kvaliteedile

Plokkide ladumisel tuleb tagada plokikihtide vahel korralik nake. Liiga vähene plokiliimi kogus horisontaalvuukides (vuuk peab olema servani liimiga täidetud!) võib põhjustada mittepiisava nakke ja seeläbi krohvikihis horisontaalsete pragude tekkimise vuukide kohal. Plokkide ladumisel tuleb kasutada bauroc plokiliimi, mille keemiline koostis ja füüsikalised omadused sobivad bauroc plokkidega. Seinad soovitame armeerida terasarmatuuriga.

Plokid tuleb müüritises paigutada täpselt üksteise peale ja tihedalt üksteise kõrvale. Laotud sein peab olema võimalikult tasane ja loodis. Plokkide vahelised vertikaalvuugid peavad olema võimalikult kitsad (1-2mm) ja horisontaalvuukide välisservad peavad olema liimseguga servani täidetud.

Aluspind siledaks ja puhtaks

Kõik sissefreesitud sooned, kahjustustest tingitud õõnsused seintes, üle 5mm laiused vuugipraod tuleb täita ja tasandada bauroc parandusseguga. Seejärel tuleb kõik konarused, näiteks vuukidest väljapressitud plokiliim, maha lihvida. Lõpuks tuleb lahtine tolm harjaga seinapinnalt maha pühkida. Ebatasane aluspind põhjustab pingeid seinale kantud krohvisegus ja võib põhjustada krohvipragude tekkimist.

Kruntimine on kohustuslik

Aluspinna kruntimine on vajalik mitmel põhjusel. Esiteks selleks, et segu nakkuks aluspinnaga korralikult, teiseks selleks, et plokid ei imeks krohvisegust enne kivistumist vett välja. Lisaks on ilma seina kruntimata oht, et vuukide kohalt ja plokkide kohalt kivistub krohvisegu erineva kiirusega, mille tulemusena võivad vuugid krohvipinnal välja joonistuda erineva tooniga triipudena. Krundi valikul tuleb lähtuda viimistlussegu valmistajatehase soovitustest.

Krohvikihtide arv

Korralikult ettevalmistatud aluspinna korral piisab ühest krohvikihist, millesse surutakse armeerimisvõrk ning millele seejärel kantakse lõppviimistlusena dekoratiivkrohv või fassaadivärv. Ebatasase aluspinna korral, juhul kui ei piisa ühest krohvikihist, tuleb kanda seinale mitu krohvikihti. Iga krovhisegu tootja deklareerib igal konkreetsel krohvisegul alati ühe kihi maksimaalselt lubatud paksuse.

Armeerimisvõrk

Armeerimisvõrk, mida kasutatakse õhekrohvide puhul, tuleb alati suruda aluskrohvi viimasesse kihti. Võrk peab paiknema armeerimiskihi pinna all, võimalikult kaugel aluspinnast. Armeerimisvõrku ei tohi kinnitada seinale enne krohvimist ja kanda segu seinale läbi armeerimisvõrgu. Sellise töövõtte korral võib kindel olla, et krohvisegu ei saavuta aluspinnaga piisavat naket. Samuti ei paikne sellise töövõtte korral armeerimisvõrk armeerimiskihi pinna all, vaid võrk surutakse vastu aluspinda.

Armeerimisvõrku ei ole vaja paigaldada armeerimiskiude sisaldavate krohvisegude kasutamisel juhul, kui krohvikihi paksus on 15…20mm.

Fassaadivärvi valik

Juhul kui krohvitud välisseinad kaetakse fassaadivärviga, siis tuleb eelistada silikaatvärve või akrülaatvärve (lateksvärvid), mis on parema veeauru juhtivusega kui näiteks akrüülvärvid.

Parapetiplekid

Lamekatustega majade puhul puudub seinal kaitsev räästas ja seina lõpetab pikendus ehk parapet. Parapeti katmine veeplekkidega peab olema tehtud hästi läbimõeldult ja kvaliteetselt, et oleks välistatud vee sattumine seina sisse vihma või lume sulamise korral. Praktikas ongi enim krohvikahjustusi põhjustatud läbijooksudest ebakvaliteetsetest parapetiplekkidest.

KOKKUVÕTE

Õigesti valitud, poorbetoonile sobiva krohviga viimistletud bauroc majade välisviimistlus kestab aastakümneid värksena ja pragudeta.

Paksu krohvi eelis õhekrohvi ees on kõrgem praoületusvõime, paks krohvikiht (15-20mm) kompenseerib paremini võimalikke tehnoloogilisi vigu müüri ladumisel.

Andmed seisuga 23.05.2021

Viimistlusmaterjalide kalkulaator

Siseviimistlus

Välisviimistlus

Viimistlusmaterjalide summaarse vajaduse hinnang
bauroc PRIMER bauroc KERGALUSKROHV bauroc PAHTEL bauroc VIIMISTLUSKROHV
{{ totalPrimer }}
kanister, 10 l
{{ totalLightweightRender }}
kott, 25 kg
{{ totalPutty }}
kott, 25 kg
{{ totalFinishingRender }}
kott, 25 kg