Paneelidest vahe- ja katuslaed

Üldist

bauroc laepaneele toodetakse kindlate pikkus- ja laiusmõõtmetega, millega peab arvestama juba projekteerimise staadiumis. Paneelide pikkus on vahemikus 1,0 … 6,0 m, sammuga 0,2 m. Paneelide standardlaius on 600 mm. Lisaks toodetakse ka 300 mm laiuseid laepaneele. Laepaneelide kõrgus on 250 mm.

Paneelid on nimimõõdust veidi lühemad, sest täpne lõikesammu pikkus on 0,199m, nii näiteks on 5,0m nimipikkusega bauroc laepaneeli tegelik pikkus 4,975m. Projekteerimisel ei ole vaja täpsete paneelide pikkusega arvestada, piisab moodulmõõtude N x 0,2m ja allpool toodud soovituslike toetuspindade järgimisest.

bauroc laepaneelid on projekteeritud ühesildelise talana ja arvutatud kindlale koormusele. Laepaneele toodetakse kandevõimega 5,0-6,5 kN/m², mis on lubatav koormuse arvutusväärtus lisaks toote omakaalule. bauroc laepaneelides on kaks tasapinnalist keevisvõrku – alumine ja ülemine. Nendega tagatakse nii paneelide vajalik kandevõime kui ka tugevus nende tõstmisel paneelide keskelt.

Eritootena valmistatkse ka konsoolseid laepaneele (max. konsool 1,5 m) ja välitingimustes kasutamiseks (näiteks rõdud) sobivaid roostevaba sarrusega paneele.

bauroc paneelide keevisvõrgud on projekteeritud vastavalt paneeli mõõtmetele ja kandevõimele ning neid kasutatakse vaid vastava pikkusega paneelide valmistamiseks. Sellest tingitult ei ei tohi paneele ehitusplatsil lühemaks lõigata, kuna see mõjutab paneelide kandevõimet.

laepaneelid2016_joonis_1

Joonis 1. Paneeli armeeringu skeem

bauroc paneelid on ristkülikulise ristlõikega ja ilma õõnsusteta. Paneelide külgpinnad on punn-tapp profiiliga. Joonisel 2 on näidatud punni-tapi mõõtmed ja nende ühildumine pikkivuugis. Paneeli ühe külgpinna ülaservas on täiendav soon, mis pärast paneelide paigaldamist täidetakse peenbetooniga (näit.Weber S-06).

laepaneelid2016_joonis_2

Joonis 2. Paneeli punn-tapp ühenduse mõõtmed

Paneelide tugipindade pikkus

Paneelide toetuspikkus müüritisele on minimaalselt 90 mm. Terastaladele toetamisel võib paneelide toetuspikkus olla ka 80 mm. bauroc ECOTERM+ plokkidest välisseintele peaks ette nägema mõnevõrra suurema toetuspikkuse ehk umbes 150 mm. bauroc paneelidel on kasulik ka paneeliväljaku äärmised paneelid toetada pikkisuunas välisseintele. Nii saame järgmise korruse kõikide seintega alustada samalt kõrguselt. Vastasel juhul tekiks külgseintel kõrguse erinevus, sest paneeli kõrgus on 250 mm aga bauroc plokkidel 200 mm. Samad põhimõtted kehtivad ka katuslagedes kaldu asetsevate paneelide korral.

Joonis 3. Paneeli tugipind bauroc ECOTERM+ plokkidest välisseinal

Läbiviikude projekteerimine

Paneelides olevad sarrusvõrgud seavad teatud piirangud avade ja läbiviikude tegemisele vahelagedes. Järgnevalt püüame anda juhiseid kuhu ja kuidas on kõige mõistlikum vajalikke avasid teha ja millega peaks arvestama juba hoone projekteerimisel. bauroc müügiesinduses ollakse valmis teid selles osas alati aitama.

Väiksemate aukude tegemine

Kanalisatsioonitorude läbiviigud ja muud väiksemad augud tuleks projekteerida selliselt, et need satuksid paneelide pikkivuukidesse (joonis 6.4). bauroc laepaneelid armeerimisel oleme sellega arvestanud ja paneelide servades on 90mm laiune ilma armeerimata tsoon. Läbiviikusid ei saa teha kitsaste 300 mm laiuste paneelide pikkivuugist!
Veetorude ja elektrikaablite läbiviimiseks võib auke puurida ka paneelide keskele ehk joonisel valgega tähistatud alasse. Ettevaatlikult puurides tuleb leida armatuuri vahekohad.

laepaneelid2016_joonis_4

Joonis 4. Avade tegemise võimalused bauroc paneelide pikkivuugis

Suuremad avad vahelagedes ja katustes

Kindlasti tekib vajadus teha lagedesse ka suuremaid avasid (korstnad, ventilatsioonišahtid, ..). Siin tuleb kasutada paneelide vekseldamist. Selleks tuleb lühemad paneelid vekseldada kõrvalolevatele paneelidele. Pakume spetsiaalseid riputuspolte ja vekseltalasid, mis võimaldavad teha vahelagedesse avasid laiusega kuni 1200 mm (kaks paneeli). Võimalikud paneelide vekseldamise näited on joonistel 5-7.

laepaneelid2016_joonis_51 laepaneelid2016_joonis_52

Joonis 5. bauroc paneelide vekseldamine riputuspoltidega

laepaneelid2016_joonis_6

Joonis 6. Vekseltala 600 mm paneelide veksaldamiseks

laepaneelid2016_joonis_7

Joonis 7. Vekseltala 1200 mm paneelide vekseldamiseks

Vahelagede armeerimine ja jäigastamine

Vuukide armeerimine
bauroc laepaneelide pikkivuuke kogu paneeli pikkuses ei armeerita. Armeeritakse peamiselt sisemiste kandeseinte juures olevad paneelide pikkivuugid. See võimaldab tõmbejõudude ülekandmist ühelt laeosalt (paneeliväljakult) teisele. Joonisel 8 on näidatud vuukide armeerimise põhimõte.

Ringsarrus
bauroc paneelidest lagedes tuleks ette näha ka ringsarrus. Esiteks aitab ringsarrus vastu võtta horisontaalkoormusest tekkivaid tõmbepingeid. Teiseks hoiab sarrus kõrvuti asetsevad paneelid tihedalt teineteise vastas ja vähendab sellega pragude tekkimise ohtu paneelide pikkivuukides. Ringsarruse paigaldamiseks tuleb paneelide pealispinda freesida sooned. Kasutatava sarrusterase läbimõõt peab olema vähemalt 10 mm. Võimalik ringsarruse paiknemisskeem on näidatud joonisel 8.

laepaneelid2016_joonis_81

laepaneelid2016_joonis_82

Joonis 8. bauroc vahelae armeerimine

Paneelide pikkivuukide tihendamine

bauroc laepaneelide pikkivuukides jääb paneelide ülemisse pinda soon mis täidetakse peenbetooniga, see tagab vuukide tihedude hoone erinevate korruste vahel. Välisseintele toetuvate paneelide otste juures vajavad paneelide pikkivuugid täiendavat tihendamist. Välisseina kohal tuleb paneeli pikkivuuki puurida auk Ø30 mm ja täita see peenbetooniga (joonis 9.a). Katuslagedes täidab selle eesmärgi paneelide ankurdamine. Kui on kahtlus, et ehitamise käigus jäid need augud puurimata ja seguga täitamata, tuleb puurida augud paneelde alumisest pinnast ülespoole ja täita need montaazivahuga (joonis 9.b).

Joonis 9. bauroc paneelide vuukide tihendamine

bauroc paneelidest lagede ankurdamine

Paneelidest vahelaed jäigastavad hoonet ning aitavad suurendada müüritise vastupanu horisontaalkoormusele (tuulekoormus). Kui paneeli ja seina vaheline hõõrdejõud ei ole horisontaalkoormuste ülekandmiseks piisav, tuleb vahelaed ankurdada seinte külge. Väikemajade vahelagedel see vajadus üldjuhul puudub. Küll aga on oluline paneelidest katuslagede ankurdamine ja eriti veel siis kui katuslae paneelid paigaldatakse kaldu.

bauroc paneelide ankurdamiseks mittekandvate välisseintega kasutatakse 12 mm roostevabast terasest vardaid. Vardad lüüakse läbi paneeli seina sisse ning need peavad ulatuma vähemalt 250 mm sügavusele bauroc müüritisse (joonis 10).

bauroc paneelide ankurdamiseks kandva seinaga kasutatakse 10 mm sarrusterasest vardaid, mis surutakse tsementseguga täidetud aukudesse. 30 mm läbimõõduga augud puuritakse paneelide pikkivuukides ja need peavad ulatuma 400 mm sügavusele müüritisse (joonis 11). bauroc paneelidest kaldkatustes takistavad ankurdusvardad paneelide libisemist kaldpindadel ning töötavad ka tuule imemisjõule.

Joonis 10. bauroc paneelide ankurdamine roostevabast terasest varrastega

Joonis 11. bauroc paneelide ankurdamine kandeseinaga

bauroc paneele saab katusklagedes paigaldada ka joonisel 12 näidatud viisil (katuse kalle 15°). Sellisel juhul on paneelide ankurdus seintega eriti oluline. Madalama müüritise ülemine pind jääb horisontaalne aga kõrgema müüritise sisemine serv tuleb saagida kaldu vastavalt katuse kaldele. Paneelide paigaldamisel tuleb takistada nende libisemine. Selleks lüüakse paneeli keskel läbi paneeli seina sisse roostevabast terasest vardad. Pärast paneelide paigaldamist puuritakse nii kõrgema kui madalama müüritise kohal paneelide pikkivuukidesse augud löbimõõduga 30 mm. Augud täidetakse tsementseguga ning sinna surutakse armatuurvardad.

Joonis 12. bauroc paneelide ankurdamine kandeseinaga – pikkisuunas kaldu

Sarikate kinnitamine bauroc paneelidest katuslagedele

Horisontaalsete paneelidega katuslagi
Fermid ja sarikad kinnitatakse paneeloide külge läbi müürilattide ja jaotusprusside. Müürilattide ja prusside kinnitatamiseks paneelidele külge sobib kõige paremini tsingitud riputuslint. sobiva pikkusega lindijupid kinnitatkse paneelide paigaldamise ajal naeltega paneeli vuukidesse või valatakse tsementseguga paneelidesse puuritud aukudesse (joonis 13). Puuritava augu Ø 30 mm ja sügavus 150 mm. Parema ankurduse tagamiseks tuleb auku valatava lindi ots tagasi pöörata. Joonistel 14 ja 15 on näidatud katusekonstruktsioonide võimalik toetumine horisontaalsele bauroc paneelidest katuslaele vastavalt sellelle kas katuse hari on paneelidega risti või mitte. Kõik puitkonstruktsioonid tuleb bauroc paneelidest eraldada niiskustõkkega (näit. bituumenpaber).

laepaneelid2016_joonis_13

Joonis 13. Kinnituslindi bauroc paneeli küljes

laepaneelid2016_joonis_14

Joonis 14. Katuse hari risti bauroc paneelidega

laepaneelid2016_joonis_15

Joonis 15. Katuse hari paralleelne bauroc paneelidega

bauroc paneelidega kaldkatus
Katusele tuleb paigaldada ka soojustus. selleks, et kõik vajalik korralikult ära mahuks, tuleb sarikad paneelidest kõrgemale tõsta. Selleks kasutatakse bauroc plokke mis liimitakse paneelide peale. Sarikad paigaldatakse juba nendele plokkidele. Sarikate kinnitamiseks paneelidele riputuslindi ribadega, mis on valatud paneelidesse puuritud aukudesse Ø 30 mm ja sügavus 150 mm. Parema ankurduse tagamiseks tuleb auku valatava lindi ots tagasi pöörata.
Joonisel 16 on näidatud paneelidega kaldkatuse skemaatiline lahendus koos sarikate all olevate plokkidega. Sarikate kinnitamine on täpsemalt näha joonisel 10. Kõik puitkonstruktsioonid tuleb bauroc paneelidest eraldada niiskustõkkega (näit. bituumenpaber).

Joonis 16. bauroc paneelidega kaldkatus

Andmed seisuga 31.3.2016