Müüritise armeerimine ja deformatsioonivuugid

Välistegurid võivad põhjustada plokkseintes mahumuutusi. Peamiselt on mahumuutused tingitud temperatuuri kõikumisest ja niiskussisalduse muutumisest. Selle tulemusel tekivad konstruktsioonisisesed pinged. Kuna plokksein on tõmbepingete suhtes vähese vastupidavusega, võivad need pinged viia aja jooksul pragude tekkimiseni. Sellised praod ei kujuta ohtu müüritise üldisele tugevusele, kuid muudavad viimistletud pindade välisilmet. Pragude tekkimist võib põhjustada ka vundamentide ja talade ebapiisav jäikus. Lisaks mõjutab plokkseinte pragunemist ka poorbetoonplokkide eneste mahukahanemine. Õige projekteerimine ja ehitamine võimaldab vältida kahjulike pragude teket. Et vähendada pragude tekkimise ohtu jagatakse müüritis deformatsioonivuukidega piisavalt väikesteks osadeks ja kasutatakse plokkseinte armeerimist. Lisaks sellele tuleks siseviimistluse juures kasutada võrku, mis samuti kaitseb soovimatute pragude avanemise eest.

Deformatsioonivuugid

Kuna iga hoone on omanäoline, ei saa anda täpseid juhiseid deformatsioonivuukide asukoha määramiseks. Selle peaks lahendama projekteerija, kes leiab kõige sobivamad kohad, kuhu vuuk paigutada.

Deformatsioonivuuk tuleks ette näha järgmistesse kohtadesse:

  • vundamendi ja seina vahele kasutades bituumenrullmaterjali;
  • sooja ja külma seina liitumisel või üleminekul;
  • juhul, kui muutub plokkseina paksus;
  • kui alla 150mm paksuste armeeritud seinte pikkus on üle 6m;
  • kui üle 150mm paksuste ja alla 200mm paksuste armeeritud seinte pikkus on üle 12m, soovituslikuna ka pikkusel üle 6m;
  • kui üle 200mm paksuste armeeritud seinte pikkus on üle 12m;

Deformatsioonivuukide tihendamine

Kuna müüritis on deformatsioonivuugi kohast läbi lõigatud, tuleb vuugid hoolikalt tihendada ja kaitsta ilmastikumõjude eest. Deformatsioonivuugid täidetakse enamasti mineraalvillaga (näit. ISOVER TK). Väljastja seestpoolt tihendatakse välisseinte deformatsioonivuugid elastse vuugitäitega, mis välistingimustes peab olema ilmastikukindel. Viimistlus ei tohi ulatuda vuugitäite peale, sest vastasel juhul kaotab vuuk oma eesmärgi. Samuti võib vuugid katta sobivate liistudega. Deformatsioonivuugid võib teha näiteks joonisel 6.2 toodud viisil.

Def.vuuk

Joonis 6.2. Deformatsioonivuuk

Armeerimine

Pragude tekkimist müüritises aitab vähendada plokkseinte armeerimine. Plokkmüüritise armeerimine ei ole kohustuslik, vaid on soovituslik. Kitsamad kui 3m mittekandvad seinad ei vaja reeglina armeerimist. Armeerimisega saab suurendada ka deformatsioonivuukide vahekaugust. Armatuur paigutatakse kas horisontaalvuukidesse või nähakse ette sarrusvööd. Armeerimise vajaduse ja armatuuri paiknemise määrab ära projekteerija. Kindlasti tuleks armeerida: – pikad seinad kus on vajalik vastupanu külgkoormusele (tuul); – raskemini koormatud seinaosad; – esimene plokirida vundamendi peal; – aknaavade alumine vuuk (vähemalt 900 mm üle ava mõlemile poole); – silluste tugipinnad (900 mm). Kuna bauroc plokke laotakse õhukesel liimvuugil, pakume müüritise armeerimiseks kahte võimalust:

1. Kasutada õhukese vuugi Murfor armatuuri;

1. Kasutada armatuurvardaid Ø 8 mm;

 

Vuugisarrus Murfor® Compact-A

Murfor® Compact-A armatuurivõrku kasutatakse pragude tekkimise ohu vähendamiseks bauroc plokkseintes. Lühemad (horisontaalsuunas) kui 3m mittekandvad seinad ei vaja reeglina armeerimist. Pikemates kui 3m Bauroc plokkseintes soovitame igal korrusel armeerida kõige esimese vuugi, kõige viimase vuugi ja vahepeal iga 800 mm järel, nagu on näidatud joonistel 5.1., 5.2., 5.3. Pikemates kui 6m seintes soovitame kasutada armatuuri suurema tihedusega, st. iga 600 või iga 400 mm järel.

joonis 5.1. ECOTERM+ plokkidest välisseinte armeerimine

joonis 5.2. CLASSIC plokkidest kandvate siseseinte armeerimine

joonis 5.3. ELEMENT vaheseinaplaatidest mittekandvate siseseinte armeerimine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paigaldamisel rullitakse sarrus otse puhtale plokipinnale. Vastavalt ploki laiusele on vaja paigaldada kas üks või kaks kõrvuti asetsevat sobiva laiusega Murfor Compact-A sarrusvõrku.

Tabel 5.4. Murfor® Compact-A armatuuri mõõtmed (mm) ja kulunormid.

Plokkmüüritise laius Sobiv armatuurivõrk ja kogus vuugis Kulunorm, jm/m2
500 2 x Compact A-40 2,86
375 2 x Compact A-40 2,86
300 2 x Compact A-40 2,86
250 2 x Compact A-40 2,86
200 1 x Compact A-80 1,43
150 1 x Compact A-80 1,43
100 1 x Compact A-40 1,43

Armatuur Ø 8 mm

Kuna bauroc plokke laotakse õhukesel liimvuugil, tuleb vuukide armeerimiseks armatuurivarrasega plokkide pealispinda freesida vajalikud uurded. Selleks võib kasutada kas elektri- või käsifreesi. Nimetatud uurded täidetakse enne armatuurvarraste paigaldamist bauroc POORBETOONILIIMIGA. Seejärel surutakse armatuurvardad liimiga täidetud uuretesse nii, et nad oleksid täielikult liimiga kaetud. Vuugisarruse kaugus ploki välispinnast peab olema umbes 60 mm. Armeerimist vajavatel juhtudel on armeerimise miinimumnõue täidetud kui 375 mm, 300 mm ja 250 mm paksuses seinas paigaldatakse igasse neljandasse vuuki kaks armatuurvarrast ning 200 mm ja 150 mm paksuses seinas üks varras Ø 8 mm. Vuugiarmatuuri paigutus erinevate plokkseinte jaoks on toodud joonisel 6.1.

Joonis 6.1. Vuugiarmatuuri paiknemine.

Andmed seisuga: 22.12.23