Müüritise arvutamine

Konstruktsioonide projekteerimisel ja ehitamisel tuleb silmas pidada, et see oleks võimeline kandma kõiki ehitamise ja ekspluatatsiooni käigus esinevaid koormusi. Samuti peab konstruktsioon olema vastavalt sihtotstarbele kestev ja kasutatav kogu projekteeritud kasutusea vältel. Sellest lähtuvalt tuleb valida konstruktsiooni projekteerimisel kõige sobivam materjal ja teostada vajalikud arvutused.

Müüritise tugevuse määravad nii plokkide tugevus kui ka kasutatava mördi omadused. Selletõttu tuleb bauroc plokkidest müüritise ladumisel kasutada bauroc plokiliimi, mis on spetsiaalselt väljatöötatud peenteramört (vuugi paksus kuni 3 mm).

Tabel 1. bauroc plokkide tugevuse normväärtused

ToodeKuivtihedus
kg/m²
Normaliseeritud
survetugevus
fb (N/mm²)
Paindetugevus
fbt (N/mm²)
Elastsusmoodul
E (N/mm²)
ECOTERM+3001,80,32750
CLASSIC4253,00,561375
HARD5755,00,932125

*pikaajalise koormuse juhul E jagada 1,5’ga

Armeerimata müüritise tugevusomadused

Müüritiste tugevusarvutused tuleb teostada standardis EVS-EN 1996-1-1 (Eurokoodeks 6: Kivikonstruktsioonid Osa 1-1: Üldeeskirjad ja hoonekonstruktsioonide projekteerimise eeskirjad) toodud soovitustest ja nõuannetest lähtuvalt.

bauroc poorbetoonplokid kuuluvad müürikivide I kvaliteediklassi ja nende mõõtmete tolerantsid võimaldavad paigaldamisel kasutada peenteramörti (bauroc plokiliimi, survetugevus 10 N/mm²).
Nõuetekohaselt laotud bauroc plokkidest müüritise normsurvetugevuse saame seega leida avaldisega (EVS-EN 1996-1-1 p.3.6.1.2 avaldis 3.3):

fk = 0,8 x fb0,85

Tabel 2. bauroc müüritise tugevuse normväärtused

TootedKuivtihedus
kg/m³
Normsurvetugevus
fk N/mm²
Normpainde-
tugevus
fxk1 N/mm²
Normpainde-
tugevus
fxk2 N/mm²
Elastmoodul
N/mm²
ECOTERM+3001,320,150,201300
CLASSIC4252,040,150,252000
HARD5753,140,150,303100

 

Purunemine sidumata vuugis fxk1Purunemine seotud vuugis fxk2
purun_horis_vuugispurun_vert_vuugis

Müüritise tugevuste arvutussuurused saame normväärtuste jagamisel materjali omaduste osavaruteguriga mis kandepiirseisundis on 2,0 ja kasutuspiirseisundis 1,0

bauroc müüritise kontrollarvutuste teostamiseks lae endale arvutusprogramm “bauroc SEIN

Andmed seisuga 017.08.2011