Avade sildamine

bauroc plokkseintes sobivad avade sildamiseks nii monteeritavad kui kohapeal valmistatavad sillused. Monteeritavate sillustena sobivad kõige paremini bauroc poorbetoonsillused. Võib kasutada ka raudbetoonsilluseid ja terastalasid. Kohapeal valmistatav sillus on raudbetoonsillus, mis on valatud kohapeal tehtud raketisse. Raketise võib teha kas puidust või kasutada bauroc U-plokke.

Tugipinna plokid

Tugipinnad peavad olema tasased ja moodustatud täisplokkidest. Tugipinna ja ka sellele eelneva rea plokid tuleb liimida täisvuugiga (õhkvahet mitte jätta). Täisvuugi pikkus peaks olema vähemalt kahekordne tugipinna pikkus ehk ~600 mm.

bauroc silluse soovitatav toetumine bauroc plokkidest müüritisele. Aknaavade alumised vuugid ja silluste toetuspinnad soovitame armeerida plokkide pealispinda freesitud soontesse paigaldatud ø8mm terasarmatuuriga 900mm ulatuses.

Ukse- ja aknaava kõrgust saab vajadusel korrigeerida sobivasse mõõtu lõigatud bauroc plokkidega või sobivas mõõdus teiste bauroc plokitoodetega. Näiteks ECOTERM+ plokkidest müüritises võib silluse alla liimida ELEMENT 100 plaatidest lõigatud sobivas mõõdus plaaditükke. Kivistunud bauroc plokiliim on piisavalt tugev sillusele altpoolt külge liimitud plokkide püsimiseks.

bauroc poorbetoonsillused

bauroc sillus on armeeritud poorbetoontala, mis on ette nähtud avade sildamiseks bauroc plokkseintes.

bauroc sillused on arvutatud ühesildelise talana ja dimensioneeritud teatud kandevõimele. Erinevate silluste kandevõimed on 15 kN/m; 20 kN/m ja 30 kN/m. Kandevõime näitab suurima lubatud ühtlase joonkoormus suurust kN/m ilma silluse omakaaluta. Silluste dimensioneerimisel on arvestatud nii alalise koormusega kui ka muutuvkoormusega.

bauroc silluste armatuur koosneb pikisuunalistest varrastest, mis on põikivarraste abil kokku keevitatud ühtseks ruumiliseks karkassiks. Armatuur on töödeldud korrosioonikaitsemassiga.
Silluste tehnilised näitajad ja täpsed mõõtmed leiad siit.

Koondatud- jm. erikoormused

bauroc silluste koormamine koondatud koormustega ei ole soovitav. Kui siiski tekib selleks vajadus, tuleb kontrollida, et koondatud- jm. koormusest tulenev maksimaalne moment ei ületa kandevõimega määratud ühtlasest joonkoormusest tulenevaid näitajaid.

Läbipaine

bauroc sillused on dimensioneeritud nii, et tala läbipaine on omakaalu ja muude erikoormuste põhjustatud pikaajaliste koormuste korral alla L/400.
Tavaliselt on läbipaine ka sellest palju väiksem.

Tugipindade pikkus

bauroc silluste soovitatav tugipinna pikkus müüritises on 300 mm, minimaalne 200 mm. Pikkade sillete ja suurte koormuste korral tuleb teatud juhtudel kasutada veelgi suuremat tugipinna pikkust, et kohalik vertikaalkoormus ei ületaks piirkoormust all olevas müüritises.

Ristlõike nõrgendused

Kõik silluste ristlõike nõrgendused välja arvatud väikesed avad (Ø ≤ 30 mm) ja väikesed uurded (maks. sügavus 20 mm) on keelatud. Et mitte vigastada sillustes olevat armatuurkarkassi!
Keelatud on silluste lühemaks lõikamine ja armatuurisoonte freesimine silluse ülapinda.

U-plokkidest sillused

bauroc U-plokkidest silluste projekteerimisel tuleb lähtuda üldistest raudbetoonkonstruktsioonide projekteerimise eeskirjadest. bauroc U-plokk täidab sellisel juhul raketise ülesannet ja silluse moodustab sinna sisse valatud betoon. Sillused tuleks projekteerida võimalikult jäikadena (läbipaine ≤L/400), et vältida müüritise muljumist tugipinnas. U-plokkide täpsed mõõtmed leiab siit.

Andmed seisuga 19.09.2016