Heliisolatsioon

Ehitiste projekteerimisel ja ehitamisel tuleb jälgida, et oleks tagatud normidega kehtestatud heliisolatsiooninõuded vastavalt hoonete ja ruumide kasutusotstarbele.

Korteritevaheline helikindel sein bauroc toodetest

Joonis 8.3Heliisolatsiooni küsimused on väga olulised siis, kui küsimus puudutab paarismajade,ridamajade või korruselamute erinevate korterite vahelist isolatsiooni, mille jaoks on kehtestatud nõue Rw’ ≥ 55dB. Väga oluline on mõista, et heliisolatsiooni nõue 55dB kahe korteri vahel kehtib summaarselt kõigile heli ülekandvatele ehituskonstruktsioonide, mitte ainult seintele. Seetõttu on väga oluline nii projekteerimisel kui ka ehitamisel tagada, et heli ei kanduks ühest ruumist teise ventilatsioonisüsteemi, põrandate, lagede ega konstruktsioonide liitumiskohtade kaudu. baurocil on välja töötatud vastavad soovituslikud tüüplahendused. Lisainfo saamiseks pöörduge palun bauroci spetsialistide poole, kelle kontaktandmed leiate siit.

Erinevatele õhumüra isolatsiooni nõudmistele vastavaid seinakonstruktsioone võib ehitada kasutades mitmekihilisi bauroc seinalahendust. Selliste seinte suureks plussiks on seina kergus. Näiteks bauroci soovitatav lahendus selliste mittekandvate heliisoleerivate seinte ehitamiseks on mitmekihiline 24-30 cm paksune sein, mis on kergeima ruutmeetri kaaluga korteritevahelistele seintele esitatavatele heliisolatsiooni nõuetele vastav kivisein ja tagab kompaktse lahenduse tõttu enam kasulikku sisepinda.

Joonisel on näidatud mitmekihilise seina ristlõige ning erinevate kihtide tähised. Mõlema plokkseina kõik vertikaal- ja horisontaalvuugid peavad olema bauroc plokiliimiga täidetud. Ühele plokkidest laotud seinakihile tuleb kleepida sobiva paksusega jäigad mineraalvilla plaadid. Mineraalvill ei tohi puutuda vastu teist plokkseina kihti, vahele peab jääma täiendav õhuvahe. Mitmekihilise seina erinevaid kihte ei tohi kinnitada teineteisega müürisidemete või spetsiaalsete konstruktsioonidega, sest sellisel juhul langeb isolatsioonivõime järsult. Samuti on soovitav katkestada külgnevad seinad ja laed selleks, et vältida heli ülekandumist läbi külgnevate konstruktsioonide. Katsed näitavad, et krohvimine ei mõjuta mitmekihiliste seinte heliisolatsiooni võimet rohkem kui maksimaalselt 1dB võrra.

bauroci soovitatavad mitmekihilised seinalahendused on toodud alljärgnevas tabelis.

bauroc seinakiht
d1
kivi-
seinte vahe
d2
mineraal-
vill d3
bauroc seinakiht
d4
kogu-
paksus
d5
Rw
(dB)
Rw’
(dB)
katse-
protokoll või ametlik arvutus
seina
kaal
bauroc ACOUSTIC 150mm 50 mm 30mm bauroc ELEMENT või CLASSIC 100mm 300mm 60 ≥55 Nr. 857 ca 144 kg/m²
bauroc ACOUSTIC 100mm min. 50 mm 30mm bauroc ACOUSTIC 100mm 250mm 52…54 ca 130 kg/m²
bauroc PLADE 100mm 40mm 30mm bauroc PLADE 100mm 240mm 62 52…54 Arvutatud sarnase katsetulemuse põhjal ca 120 kg/m²
bauroc ACOUSTIC 150mm 50mm 30mm bauroc ACOUSTIC 150mm 350mm ≥55 ca 192 kg/m²

Rw – Laboritingimustes mõõdetud või arvutatud teoreetiline bauroci seinalahenduse heliisolatsiooni väärtus.
Rw’ – Eeldatav tubade vaheline heliisolatsiooni väärtus reaalsetel ehitusobjektidel, arvestades täiendavaid siirdehelisid läbi piirnevate konstruktsioonide.

Mitmekihilised seinad on soovitav ehitada bauroc ACOUSTIC (materjal on keskmise kuivtihedusega 575 kg/m3) toodetest. Tabelis kolmel esimesel real toodud bauroc toodetest terviklahendused sobivad helikindla mittekandva seina süsteemiks. bauroc ACOUSTIC 150 toodetest erinevaid terviklahendusi on võimalik kasutada ka kandvate heliisoleerivate seinte süsteemidena, sel juhul peavad olema lisaks seintele ka laed ning põrandad katkestatud. Näiteks tabelis viimasel real toodud 2× ACOUSTIC 150 seinalahendus sobib kasutamiseks kandva seinana ridamajades naaberkorterite vahel.

Ühekihilise bauroc seina õhumüraisolatsioon

Seina õhumüra isolatsioon sõltub peamiselt seina kaalust ehk selle paksusest ja materjali tihedusest.
Ühekihiliste bauroc seinakonstruktsioonidega saavutatavad õhumüra isolatsiooni näitajad on toodud alljärgnevas tabelis.

Tabel. Krohvitud bauroc seina õhumüraisolatsioon Rw, dB

bauroc seinaplokid Poorbetooni kuivtihedus, kg/m³ Plokkseina paksus, mm
100 150 200 250 300 375 500
ECOTERM+ 300 44 47 50
UNIVERSAL 375 42 47
CLASSIC 425 36 40 43 46 48
ELEMENT 475 37 41
HARD 535 38 46 49 50
ACOUSTIC *) 575 39 44 47 49
SOLID 700 49 52 54

*) ACOUSTIC 200mm laiust seina saab ehitada ACOUSTIC 250 plokkidest plokke külili ladudes.

Tabeli näitajad kehtivad eeldusel, et sein on krohvitud, seina kõik vuugid on nõuetekohaselt täidetud ja muude konstruktsioonide kaudu toimivad kõrvalnähtused ei nõrgenda isolatsiooni. Arvestatud on krohvikihi kulunormiga 10kg/m² mõlemal seinapinnal.

Seinte vooderdamine

Üks võimalus seinte heliisolatsioonivõime parandamiseks on seinte vooderdamine kipsplaatidega sarnaselt alloleval joonisel toodud näidetega.

Seina helipidavuse indeksi paranemine ∆Rw = 5 – 10 dB / Seina helipidavuse indeksi paranemine ∆Rw = 15 – 20 dB

Andmed seisuga 1.11.2019