Heliisolatsioon

Ehitiste projekteerimisel ja ehitamisel tuleb jälgida, et oleks tagatud normidega kehtestatud heliisolatsiooninõuded vastavalt hoonete ja ruumide kasutusotstarbele.

Ühekihilise bauroc seina õhumüraisolatsioon

Ühekihiliste bauroc seinakonstruktsioonidega saavutatavad õhumüra isolatsiooni näitajad on toodud alljärgnevas tabelis. Seina õhumüra isolatsioon sõltub peamiselt seina kaalust ehk selle paksusest ja materjali tihedusest.

Tabel. Krohvitud bauroc seina õhumüraisolatsioon Rw, dB

bauroc seinaplokidPoorbetooni kuivtihedus, kg/m³Plokkseina paksus, mm
100150200250300375500
ECOTERM+300    444750
UNIVERSAL375  42 47  
CLASSIC4253640434648  
ELEMENT4753741     
HARD53538 464950  
ACOUSTIC *)57539444749   
SOLID700  495254  

*) ACOUSTIC 200mm laiust seina saab ehitada ACOUSTIC 250 plokkidest plokke külili ladudes.

Tabeli näitajad kehtivad eeldusel, et sein on krohvitud, seina kõik vuugid on nõuetekohaselt täidetud ja muude konstruktsioonide kaudu toimivad kõrvalnähtused ei nõrgenda isolatsiooni. Arvestatud on krohvikihi kulunormiga 10kg/m² mõlemal seinapinnal.

Korteritevaheline helikindel sein bauroc toodetest

Heliisolatsiooni küsimused on väga olulised siis, kui küsimus puudutab paarismajade,ridamajade või korruselamute erinevate korterite vahelist isolatsiooni, mille jaoks on kehtestatud nõue Rw’ ≥ 55dB. Väga oluline on mõista, et heliisolatsiooni nõue 55dB kahe korteri vahel kehtib summaarselt kõigile heli ülekandvatele ehituskonstruktsioonide, mitte ainult seintele. Seetõttu tuleb nii projekteerimisel kui ka ehitamisel tagada, et heli ei kanduks ühest ruumist teise ventilatsioonisüsteemi, põrandate, lagede ega konstruktsioonide liitumiskohtade kaudu. Baurocil on välja töötatud kaks soovituslikku tüüplahendust, mis on näidatud joonistel 1 ja 2. Lisainfo saamiseks pöörduge Bauroci spetsialistide poole, kelle kontaktandmed leiate siit.

1. Standardiga kehtestatud nõudele Rw’ ≥ 55dB vastav kahe plokkseina kihiga lahendus (joonis 1). Reaalsetel objektidel on mõõdetud tulemused tavaliselt vahemikus 55… 57 dB.

2. Kõrgendatud nõudele Rw’≥ 60dB vastav kahelt poolt kipsseinaga kaetud bauroc ACOUSTIC 150 plokkseinaga lahendus (joonis 2). Reaalsetel objektidel on mõõdetud tulemused üle 60dB, aga on ka objekte, kus on heliisolatsiooni mõõdetud väärtus oli 69dB.

Joonis 8.3

Joonis 1, nõudele Rw’≥55dB vastav sein

PDF / DWG

Joonis 2, nõudele Rw’≥60dB vastav sein

PDF / DWG

Selliste seinte suureks plussiks on seina kergus, mis võimaldab ehitada korteritevahelised helikindlad plokkseinad mittekandvate seintena olemasolevatele vahelagedele. Näidissõlmede valiku PDF ja DWG formaadis leiad siit: https://bauroc.ee/projekteerijale/kortermajad/.

Joonisel 1 on näidatud mitmekihilise bauroc plokkseina ristlõige ning erinevate kihtide tähised. Mõlema plokkseina kõik vertikaal- ja horisontaalvuugid peavad olema bauroc plokiliimiga täidetud ja plokkseinad tuleb armeerida vastavalt üldistele armeerimise juhistele (vt. https://bauroc.ee/projekteerijale/muuritise-armeerimine-ja-deformatsioonivuugid/). Ühele plokkidest laotud seinakihile tuleb kleepida sobiva paksusega jäigad mineraalvilla plaadid. Mineraalvill ei tohi puutuda vastu teist plokkseina kihti, vahele peab jääma täiendav õhuvahe. Mitmekihilise seina erinevaid kihte ei tohi kinnitada teineteisega müürisidemete või spetsiaalsete konstruktsioonidega, sest sellisel juhul langeb isolatsioonivõime järsult. Samuti on soovitav katkestada külgnevad seinad ja laed selleks, et vältida heli ülekandumist läbi külgnevate konstruktsioonide. Katsed näitavad, et krohvimine ei mõjuta mitmekihiliste seinte heliisolatsiooni võimet rohkem kui maksimaalselt 1dB võrra.

Bauroci soovitatavad mitmekihilised seinalahendused on toodud alljärgnevas tabelis.

bauroc seinakiht
d1
kivi-
seinte vahe
d2
mineraal-
vill d3
bauroc seinakiht
d4
kogu-
paksus
d5
Rw
(dB)
Rw’
(dB)
katse-
protokoll või ametlik arvutus
seina
kaal
bauroc ACOUSTIC 150mm50 mm30mmbauroc ELEMENT või CLASSIC 100mm300mm60≥55Nr. 857ca 144 kg/m²
bauroc ACOUSTIC 150mm50mm30mmbauroc ACOUSTIC 150mm350mm ≥55 ca 192 kg/m²

Rw – Laboritingimustes mõõdetud või arvutatud teoreetiline bauroci seinalahenduse heliisolatsiooni väärtus.
Rw’ – Eeldatav tubade vaheline heliisolatsiooni väärtus reaalsetel ehitusobjektidel, arvestades täiendavaid siirdehelisid läbi piirnevate konstruktsioonide.

Tabelis esimesel real toodud 300 mm paksune seinalahendus sobib helikindla mittekandva seina süsteemiks. Tabeli viimasel real toodud 2× ACOUSTIC 150 seinalahendus sobib kasutamiseks kandva seinana paaris- ja ridamajades naaberkorterite vahel. Viimasel juhul peavad olema lisaks seintele ka laed ning põrandad katkestatud.

Joonisel 2 on näidatud kipsseintega kaetud bauroc plokkseina ristlõige. Keskel on bauroc ACOUSTIC 150 plokksein, mõlemale poolele on täiendavalt ehitatud eraldi karkassiga topelt-kipsplaatidega sein. Plokkseina kõik vertikaal- ja horisontaalvuugid peavad olema bauroc plokiliimiga täidetud ja plokksein tuleb armeerida vastavalt üldistele armeerimise juhistele (vt. https://bauroc.ee/projekteerijale/muuritise-armeerimine-ja-deformatsioonivuugid/). Kipsseina karkass ei tohi puutuda vastu plokkseina, vahele peab jääma täiendav õhuvahe. Mitmekihilise seina erinevaid kihte ei tohi kinnitada teineteisega müürisidemete või spetsiaalsete konstruktsioonidega, sest sellisel juhul langeb isolatsioonivõime märgatavalt. Samuti on soovitav katkestada külgnevad seinad ja laed selleks, et vältida heli ülekandumist läbi külgnevate konstruktsioonide.

Seinte vooderdamine

Üks võimalus ühekihiliste plokkseinte heliisolatsioonivõime parandamiseks on seinte vooderdamine kipsplaatidega sarnaselt alloleval joonisel toodud näidetega.

Ühekihilise plokkseina heliisolatsiooni indeksi muutus ∆Rw vasaku joonise korral on hinnanguliselt 2 – 10 dB, parema joonise korral 5 – 15 dB. Muutus on seda suurem, mida madalam on plokkseina enda heliisolatsiooni võime. Õhemate (100, 150mm) seinte korral on efekt suurem ja paksemate plokkseinte korral oluliselt väiksem.

 

Andmed seisuga 25.09.2020